TÓPARK JÁTSZÓHÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

  1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A tájékoztató célja

A Tópark Játszóház a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján közérthetően és átláthatóan ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

név:            Spider Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

székhely:     1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1.

képviseli:     Várkonyi László

telefon:       06 30/851 9174

e-mail:        info@jatszohazberles.hu

honlap:       https://jatszohazberles.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó alapvető fogalmak

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakon az alábbiakat kell érteni:

a)    Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, kinek adatait kezelik.

b)    Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

c)    Személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

d)    Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

e)    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

f)     Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell.

g)    Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

h)    Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

i)     Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Érintett személyek köre

Az adatkezelés szempontjából érintettnek minősül:

a)    honlapot látogató személy;

b)    a honlapon keresztül üzenetet küldő személy;

c)    a honlapon értesítésre feliratkozó személy;

d)    a nyereményjátékra jelentkező személy;

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szembeni jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintett jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő az „Adatkezelések” részben megjelölt adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe.

Az adatkezelésselösszefüggésben az érintettek által gyakorolható jogok

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk).

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő – a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Ezen jog teljesítését szolgálja a jelen Tájékoztató is.

Az Adatkezelő akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő – az érintett eltérő kérése hiányában – széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha kizáró ok nem áll fenn.

Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Korlátozáshoz való jog

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez (megkötéséhez) szükséges és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

Közös adatkezelés, Profilalkotás,

Különleges adatok, Adattovábbítás 3. országba

Az adatokkal kapcsolatban közös adtakezelés nem történik.

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

Különleges adatok kezelése egyik adatkezelés kapcsán sem történik.

Adattovábbítás 3. országba vagy nemzetközi szervezethez nem történik.

Az érintett kérelmeinekkezelése

Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek (pl.: hozzájárulás visszavonása, tiltakozás) az adatkezelő megadott elérhetőségeire küldhetőek.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított két héten belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén ez a határidő – figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát – további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Panasz benyújtásának joga,

Bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:           1055 Budapest, Falk Miksa utca 55.

Postacím:          1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:             +36 (1) 391-1400

Telefax:             +36 (1) 391-1410

Honlap:             www.naih.hu

E-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

 

 

 

  1. ADATKEZELÉSEK

II/1. Látogatói üzenet

A weboldalon a Látogató üzenet küldhet az Adatkezelőnek. Az üzenetküldő felületen keresztül a játszóház bérlésére is van lehetőség.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a tévesen megadott adatok okozta kellemetlenségekért, károkért, így a helytelen e-mail címből fakadó félreértésekért sem.

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása 

Kapcsolatfelvétel és vendégigények kielégítése.

–        név

–        e-mail cím

–        üzenet tartalma

 

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);

 

a válaszadást követő 1 év

Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása önkéntes

Az adatok címzettje

Az Adatkezelő üzemeltetéséért felelős munkatársak.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Érintettet megillető jogok

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Adathordozáshoz, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jog.

 II/2. Nyereményjáték részvétel

Amennyiben a jelentkező a Tópark Játszóházban tartott születésnapot, elküldheti weboldalon megadott e-mail címre az ünnepeltről készült képet. A fotóért cserébe az Adatkezelő ajándékcsomagot küld. A fotó felkerül az Adatkezelő weboldalára és közösségi média felületeire is.

A gyermekről készült fotót kizárólag a szülő vagy gondviselő küldheti, az ajándékigénylés is kizárólag csak őket illeti meg. A fotón csak a születésnapos szerepelhet, amennyiben más gyermek is szerepel rajta, a küldőnek nyilatkoznia kell, hogy többi szereplő hozzájárult a közzétételhez.

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása 

Játszóház népszerűsítése.

–        e-mail cím,

–        posta cím,

–        fotó,

 

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);

 

1 év

Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása önkéntes

Az adatok címzettje

Az Adatkezelő képviselője

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Érintettet megillető jogok

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Adathordozáshoz, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jog.

 

 

 

II/3. Hírlevél feliratkozás

A weboldalon keresztül történő feliratkozást követően a feliratkozó rendszeres időközönként értesítést kap a Játszóház eseményeiről.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a tévesen megadott adatok okozta kellemetlenségekért, károkért, így a helytelen e-mail címből fakadó félreértésekért sem.

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása 

Hírlevélküldés

–        vezetéknév

–        keresztnév

–        e-mail cím

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);

leiratkozásig

Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása önkéntes

Az adatok címzettje

Az Adatkezelő képviselője

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Érintettet megillető jogok

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Adathordozáshoz, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jog.

 

II/6 Weboldal sütik (Cookie)

Az Adatkezelő a weboldalán kizárólag a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütiket használ. A sütik olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik.

A böngészők lehetőséget adnak arra, hogy csak az érintett hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve harmadik felektől származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/a-cookie-k-%C3%A9s-a-webhelyadatok-ideiglenes-enged%C3%A9lyez%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265https://support.apple.com/hu-hu/HT203987

Budapest, 2023. április 10.

Adatkezelési tájékoztató – Nyári táborhoz

A tábor szervezője, mint a személyes adatok kezelője AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szellemében az alábbi adatkezelési tájékoztató szerint kezeli a jelentkezéskor megadott és a táborozás közben szerzett személyes adatokat.

Adatkezelő:
Név: Spider Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1.
Cégjegyzékszám: 01 06 210093
Adószám: 28294861-2-43
Képviseli: Várkonyi László
Telefonszám: 30/ 851 9174
E-mail cím: info@jatszohazberles.hu

Fogalmak:
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, kinek adatait kezelik. Jelen esetben a táborozó gyermek és kapcsolattartási célból a gyermek törvényes képviselője.
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Jelen esetben a jelentkezési lapon megadott, gyermekre vonatkozó információk és az Ön kapcsolattartási adatai.

Személyes adatok különleges kategóriái: Különleges adatnak minősülnek a táborozó gyermekkel kapcsolatos egészségügyi adatok, melyekkel bizonyos esetekben rendelkeznünk kell. Ilyen például az ételallergia.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés I.

Adatkezelés célja: A jelentkezés és táboroztatás megszervezése, folyamatos kapcsolattartás a szülővel a tábor teljes ideje alatt.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés előkészítése és teljesítése. (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont.) Egészségügyi adatok esetén: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 9. cikk (2) a) pont.)

Kezelt adatok: A jelentkezési lapon közölt adatok.
Adatok címzettjei: Az Adatkezelő képviselője és a táborvezető.
Érintetti jogok: Hozzáférés, Helyesbítés, Törlés, Korlátozás, Adathordozás.
Megőrzési idő: Táborozási időszak vége.

Adatkezelés II.
Adatkezelés célja: A tábor népszerűsítése, az események megjelenítése az Adatkezelő internetes felületein.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont.)
Kezelt adatok: Fotó és videó melyen a gyermek szerepel.
Adatok címzettjei: Az Adatkezelő képviselője és a táborvezető.
Érintetti jogok: Hozzáférés, Helyesbítés, Törlés, Korlátozás, Adathordozás.
Megőrzési idő: 1 év.

Az Adatkezeléssekkel kapcsolatosan az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót, nem történik adattovábbítás és nem történik profilalkotás.

Érintetti jogok:
Hozzáférés: Önnek joga van kérni, hogy tájékoztassuk arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről vagy a gyermekéről.
Helyesbítés: Bármikor helyesbítheti az általunk kezelt adatokat.
Törlés: Bármikor kérheti, hogy töröljük a jelentkezési lapon megadott adatokat, de ebben az esetben a gyermek táboroztatását a továbbiakban nem tudjuk vállalni.
Kérheti, hogy a töröljük a gyermekről készült fotókat vagy videókat. A törlési kérelmét maszkolással is teljesíthetjük.
Korlátozás: Személyes okból kérheti, hogy az adatokat a jövőben ne kezeljük, így törölni sem tudjuk. Ebben az esetben a gyermek táboroztatását a továbbiakban nem tudjuk vállalni.

Fotó vagy videó esetében a felvételeket meg kell őriznünk, de nem tehetjük közzé.

Adathordozás: Kérheti, hogy az adatokat továbbítsuk az Ön által megjelölt címzettnek.
Kéréseit előterjesztheti szóban az Adatkezelő képviselőjének vagy írásban az Adatkezelő megadott elérhetőségeire. Kéréseire a lehető legrövidebb időn teljesítjük.

Jogorvoslat:
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz vagy a bírósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 55.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu